top of page

STADGAR För Svenska Imagoföreningen

Beslutande vid bildandemöte 23 april 2006, senast ändrad 19 februari 2012.

§ 1. Föreningens namn: Svenska Imagoföreningen.

§ 2. Föreningens syfte är att främja och förmedla information om Imago relationsterapi som metod, att förmedla kontakter till och mellan terapeuter som arbetar med Imago-metoden, att vara en kontaktlänk och svensk representant till IRI i USA för att garantera metodens kvalitet samt att arbeta för utveckling, utbildning och kvalitetssäkring av Imago-metoden i Sverige.

§ 3. Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

§ 4. Som medlem kan antas den som genomgått grundutbildningen i Imago-metoden via Imago International samt partner till utbildad medlem, som deltagit i workshop.

§ 5. Medlem skall betala den årsavgift som föreningsstämman beslutar.

§ 6. Föreningen skall inbjuda till samtal i imago-dialogform, speciellt vid eventuella meningsskiljaktigheter, för att inkludera allas synpunkter och alla aspekter.

§ 7. Medlem som inte betalar sin avgift eller som uppenbart skadar eller motarbetar föreningen får uteslutas av styrelsen.

§ 8. Anmälan om utträde ur föreningen ska ske skriftligen per brev eller e-post.

§ 9. Avgång ur föreningen äger rum vid den tidpunkt som inträffar tidigast en månad efter uppsägning eller uteslutning. Medlem som sagt upp sig eller uteslutits får inte fram till avgången delta i överläggningar eller beslut om föreningens angelägenheter. Medlemsavgiften och inträdesavgiften återbetalas ej.

§ 10. Föreningens styrelse består av 5 ordinarie ledamöter och 2-4:a suppleanter. Valet skall ske så att 3 ledamöter väljs vart annat år och 2 ledamöter vartannat år. Ordförande och en styrelseledamot väljs av årsstämman för en mandatperiod av två år. Suppleant väljs ör en period av ett år. Ordförande väljs av stämman för en tid av två år. I övrigt konstituerar sig styrelsen självt. Valet sker efter förslag av valberedningen på årsstämman. Om medlemmen så begär skall sluten omröstning ske. Styrelsen är beslutsmässig när tre ordinarie ledamöter är närvarande. Suppleant får närvara vid styrelsemötena med yttranderätt.

§ 11. Föreningsstämman ska välja revisor och suppleant. Dessa väljs för en tid av 1 år.

§ 12. Föreningens styrelseledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens ekonomiska förvaltning. Styrelsen beslutar om firmatecknare för föreningen.

§ 13. Ordinarie föreningsstämma äger rum senast i april månad.

§ 14. Kallelsen till föreningsstämma sker per brev eller E-post och senast tre veckor före stämman.

§ 15. På ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
Val av ordförande och sekreterare för stämman
Fastställande av röstlängd
Val av två justeringsmän
Fråga om stämman utlysts i rätt ordning
Styrelsens redovisningshandlingar för det gångna året
Revisorns berättelse. Fastställande av balans- och resultaträkning
Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust
Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Val av ordförande, ordinarie styrelseledamöter och suppleanter intill nästa årsmöte
Val av revisor och revisorsuppleant intill nästa årsmöte.
Beslut om medlemsavgiftens storlek
Val av valberedning - bestående av tre medlemmar för en period av 1 år
Övriga ärenden
Årsmötets avslutande
§ 16. Medlem som inbetalat medlemsavgift för innevarande år äger rösträtt vid årsstämma.

§ 17. Medlem som vill ha ärende behandlat på föreningsstämman skall anmäla detta senast fjorton dagar före stämman. Anmälan sker skriftligen per brev eller e-post till styrelsen.

§ 18. Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår.

§ 19. Vid föreningens upplösning skall de medel som återstår fördelas som stipendier till terapeuter som går grundutbildningen till certifierade Imagoterapeuter om föreningsstämman inte beslutar annorlunda.

§ 20. För beslut om föreningens upplösning krävs minst 90% av stämmans röster.

§ 21. För ändring av stadgarna krävs att man håller två på varandra följande föreningsstämmor som beslutar om ändringen med minst två tredjedels majoritet.

bottom of page